UDT

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego przygotowania wózków do odbioru przez UDT.

Zapewniamy:

  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia wózka w UDT,
  • dokonanie zgłoszenia w UDT,
  • przygotowanie techniczne przed odbiorem,
  • obsługę przy odbiorze wózka przez Inspektora UDT.

"Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, póz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 28, póz. 240 ), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Zgodnie z art.14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego - terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.

W związku z powyższym użytkownicy/właściciele wózków widłowych mają obowiązek:
zgłosić do UDT w formie wykazu wszystkie użytkowane wózki widłowe celem ich rejestracji,
skompletować niezbędną dokumentację techniczną i doprowadzić wózki do stanu technicznego umożliwiającego ich rejestrację,
prowadzić Dziennik Konserwacji wózka widłowego, oddzielnie dla każdego wózka,
wykonywać konserwację wózka widłowego, przez uprawnionego konserwatora.
Wózek, którego badania odbiorcze zakończyły się wynikiem negatywnym, powinien być wycofany z eksploatacji i ponownie przedstawiony do badań odbiorczych, po przeprowadzeniu stosownych napraw.

Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.

 

 

Copyright by BDS. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by www.bdspolska.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.